Ollé Bertrán

COM GARANTIR LES OBRES QUE FEM A CASA

Quan ens vam plantejar fer reformes a casa, ens assalta aquesta pregunta, ja que reformar una casa no és igual que comprar un electrodomèstic, en el cas que decidim fer reformes, hem de saber que s’ha de tenir en compte com estava la casa abans de la reforma, és a dir, saber en quines condicions inicials es troba, perquè en el cas que hi hagi algun problema després de les obres, puguem saber si és resultant d’alguna conseqüència de les mateixes.

Per començar, el fonamental és que encarreguem la reforma o la rehabilitació del nostre habitatge a una empresa que estigui degudament acreditada, que ens facin un projecte adequat a les nostres necessitats i tancat (on es detallin les obres que s’incloguin partida per partida), que ens faciliti un pressupost el més específic possible on s’especifiqui qui es farà càrrec dels costos de les llicències i tràmits, els equips auxiliars, i també la gestió de l’obra davant les administracions, així com els materials que es van a emprar, i les garanties a què estiguin subjectes cada un, i per descomptat han de emitirnos una factura final de tot el que encarreguem.

De la mateixa manera que l’empresa ha de ser professional, també ha de comptar amb personal qualificat, que estiguin autoritzats per dur a terme els treballs pertinents.

Si tot i així tenim algun problema en l’immoble que sorgeix a partir de les obres, hem de saber que comptem amb diferents lleis en les quals podem trobar les garanties que s’han de complir quan es reforma un habitatge.

Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE): que estableix que en cas que la reforma sigui estructural o d’una planta, es respectaran els mateixos terminis que si fos una edificació.
1 any: per defectes en terminacions i acabats.
3 anys: per defectes que dificultin o impedeixin l’habitabilitat de l’habitatge.
10 anys: per defectes que afectin l’estructura i estabilitat de l’habitatge.
Es disposa d’un termini de dos anys des que es descobreixi el desperfecte per demanar responsabilitats a l’empresa constructora.

Codi Civil: S’estableix un període de deu anys per a tots els desperfectes que sorgeixin de la construcció o reforma realitzades i fins a quinze anys en el cas d’incompliment del contracte o si les reformes no s’han complert les especificacions del projecte.
Llei General per a la Defensa dels Consumidors: assenyala 6 mesos de termini com a màxim pel que fa a la prestació de serveis per reclamar algun ‘vici ocult’.
No obstant això, perquè s’apliqui la llei és necessari comptar amb una factura, on el període de garantia ha de venir especificat, o si no, ha d’aparèixer en el pressupost.

Cal tenir en compte que en el cas de la utilització de peces noves, la garantia seria de dos anys, i si són de segona mà, el termini s’escurçaria a un any, si bé en el cas que siguin de segona mà, el client ha d’estar informat i donar el seu consentiment que es van a utilitzar elements de segona mà.

En aquesta factura s’han d’incloure dades com:

CIF empresa o NIF si és autònom.
Data, bé de la reforma o bé del cobrament de la mateixa.
Treballs realitzats, com més detallat, millor.
Desglossar el preu final incloent per separat el net i l’IVA
Signat o segellat per l’empresa
En cas de no comptar amb cap factura, s’aplicaran les lleis que hem esmentat anteriorment.

En definitiva, si ens trobem amb algun problema quan reformem casa nostra cal mirar en primer lloc la data de l’obra perquè pot ser que el constructor ja no sigui responsable d’aquests defectes i veure els terminis que marquen les lleis esmentades.

Després caldrà consultar a un expert, que ens redacti un informe en què s’especifiqui el problema, les causes i les responsabilitats, juntament amb una quantificació dels danys i el preu de la possible reparació.

Un cop amb aquest informe, ens posarem en contacte amb l’empresa constructora. Si es presenta la reclamació per escrit, té l’obligació de respondre abans d’un mes o en cas contrari, podrem anar a Consum i si la resposta és negativa, podrem plantejar-nos emprendre accions legals.

Així mateix, sempre és aconsellable comptar amb una assegurança de llar que pugui ajudar-nos a solucionar qualsevol problema que pugui sorgir en el nostre habitatge.