Ollé Bertrán

L’EVOLUCIÓ DE L’EURIBOR A 2018

L’Euribor (Euro Interbank Offered Rate o “tipus europeu d’oferta interbancària”) és el tipus d’interès que s’aplica a les operacions entre bancs, això és el percentatge que paga un banc quan un altre li presta diners. Realment, no es tracta d’un tipus d’interès sinó d’un índex referencial que es publica diàriament i que serveix com a índex de referència per al càlcul d’hipoteques i imposicions a termini.

Al nostre país, està molt estesa la contractació d’hipoteques de tipus variable, això significa que el tipus d’interès sol variar en funció de l’Euribor, si aquest puja, la quota augmenta i per contra si baixa, disminueix.

Des que aconseguís el seu màxim el 2008, l’Euribor ha tingut una tendència a la baixa, d’aquesta manera, tots els que tinguin una hipoteca referenciada a l’Euribor hauran notat que la seva quota ha anat disminuint amb el pas dels anys.

Durant el 2018 l’Euribor a 12 mesos ha tingut una tendència a la baixa, així hem pogut observar que durant el primer trimestre ha evolucionat a terreny positiu pel que fa al tancament de 2017 i març va acabar sense variacions (-0,191%) però quedant per sota del valor per al mateix mes de l’any passat. Durant el segon trimestre de l’any ha continuat baixant passant del -0,190% a l’abril al -0,181% al juny, que de la mateixa manera suposa un valor menor respecte al mateix mes de l’any passat. Durant el tercer trimestre tant juliol com agost també han registrat baixades, amb valors de -0,180% i -0,169% respectivament, el que ha suposat un abaratiment en les quotes de les hipoteques que s’han hagut de revisar en aquests mesos pel que fa a les de l’any passat.

No obstant això, les previsions per a aquest mes de setembre mostren un canvi de tendència, és a dir, s’observa que l’Euribor experimentarà una petita pujada, de manera que les hipoteques que hagin de ser revisades en aquest mes, veuran que la seva quota mensual augmenta lleugerament, ja que a diferència dels mesos anteriors, aquesta vegada el valor de l’Euribor és superior al que hi havia l’any passat per aquestes dates.

El panorama que es preveu per 2019 indica que durant aquest any (i a partir d’ara com hem comentat) es produirà un canvi de tendència on la mitjana de la pujada de l’Euribor serà d’un 0,19%.

D’altra banda, hem de tenir en compte l’entrada en vigor del nou Euribor Plus, que es diferencia de l’actual Euribor per la forma en què es calcula, és a dir, s’utilitzaran més dades com ara l’augment d’entitats que hi participen, que fins ara són 20 a la zona euro, així com organismes públics, empreses multinacionals i asseguradores del món financer entre altres, que proporcionin més informació per establir el nou càlcul de referència. Amb totes les operacions es realitzarà una mitjana que estableixi una manera més real el ‘preu del diner’.

L’arribada de l’Euribor Plus afectarà a totes les hipoteques d’interès variable amb l’Euribor com a referència. Els experts indiquen que el canvi de les hipoteques no serà immediat sinó que hi haurà un període de transició i no obstant això, apunten que no hauria de suposar grans variacions respecte a l’actual, encara que hi ha opinions enfrontades que comenten que precisament el fet que no s’hagi aprovat ja, es deu al fet que el canvi suposarà pujades de l’Euribor i això pugui generar alarma social. En qualsevol cas, fins al 2019 no hi haurà noves notícies.

No obstant això, si estàs pensant comprar una casa i demanar una hipoteca, la millor opció continua sent la hipoteca d’interès variable, ja que de moment, els valors negatius de l’Euribor suposen un estalvi a curt termini comparat amb la hipoteca de tipus fix.

D’altra banda, és important saber que també hi ha l’opció de passar la hipoteca d’interès variable referenciada a l’Euribor a una hipoteca d’interès fix, ja que la nova Llei hipotecària, permet que aquest canvi es faci d’una forma més senzilla i tenint en compte que la comissió màxima aplicable serà del 0,25% durant els tres primers anys i que després serà gratuïta.