Ollé Bertrán

Què fer a la comunitat quan hi ha un veí morós

Sabem que cap comunitat està exempta que hi hagi un veí que comenci a deixar de pagar les quotes i el deute vagi pujant de manera considerable.

Des de la nostra agència Immobiliària Ollé Bertrán, tenim un equip de professionals on aglutinem Agents de la Propietat Immobiliària, administradors de finques, economistes i advocats, i amb la formació i l’experiència d’aquests últims, anem a explicar aquí que podeu fer si us trobeu un veí morós en una comunitat de propietaris.

És clar que hi ha una gran casuística i hi ha moltes circumstàncies per les quals una persona deixa de pagar la quota de la comunitat i esdevé un veí morós, per això podríem distingir entre dos tipus de morós a les comunitats de propietaris, el morós ocasional , que pot ser algú que ha perdut la feina i que durant un període de temps, mentre no troba feina, deixa de pagar la quota, però que quan la seva situació es regularitza, es posa al dia amb el seu deute; i el morós professional, per als quals la solució sol ser portar-los directament als tribunals.

Per reclamar un deute a un veí ha de comptar amb tres passos previs i obligatoris:

  1. Celebració d’una junta de propietaris que estigui degudament convocada i en què s’acordi aprovar la certificació i liquidació del deute, així com autoritzar al president o administrador de la comunitat perquè la exigeixi judicialment.
  2. Redactar l’acta de la Junta de la Comunitat de Propietaris en la qual s’acordarà la certificació i liquidació del deute del veí morós.

L’acta ha de constar dels requisits essencials com ara, data, lloc, convocatòria, assistents, acords            , I ha d’anar signada pel president i / o administrador.

  • Redactar el certificat-liquidació de deute,què tindrà forma de carta adreçada al propietari deutor i on ha d’expressar que a través de la Junta de propietaris, es va aprovar la liquidació del deute i es va acordar emprendre accions judicials per reclamar-la, facultant el president a realitzar els actes necessaris per a aquest fi.

En aquesta carta, que és un pas previ a la demanda, ha de constar que en un termini de X dies haurà de procedir al pagament de la quantitat reclamada, que en cas que no fer-ho, es produirà la reclamació judicial on li correspondran al pagament de les costes processals.

El comú en els tres passos és que la informació de les diferents convocatòries, es notificarà per carta certificada amb justificant de recepció burofax o correu electrònic (si el propietari ha donat el seu consentiment), si no, es publicarà en el tauler de la comunitat o en un lloc visible, ja que als 3 dies i d’acord amb l’article 9 de la Llei de Propietat Horitzontal, aquest avís es convertirà en una notificació.

Cal tenir en compte en la decisió d’acudir als tribunals és competència de la Junta de Veïns i s’ha de votar per majoria simple. Els propietaris que no estiguin al càrrec no tenen dret a vot però si a ser escoltats. Una vegada que el procediment monitori regulat per l’article 21 de la Llei de Propietat Horitzontal i emprat per deutes líquides i exigibles i amb documents probatori, requerirà la certificació de l’acord de liquidació del deute acordada per la comunitat. En aquest punt l’administrador li dirigirà un burofax al veí que té el deute per reclamar el pagament i posar en marxa el procediment.

Aquest Procediment Monitori pot durar entre 3 i 4 mesos depenent de cada jutjat i del lloc on es trobi l’immoble.

El veí morós pot oposar-se a aquest escrit i en aquest cas la comunitat podrà sol·licitar l’embargament preventiu dels béns, sent exigibles els honoraris de l’advocat o procurador que es contractin, encara que no sigui obligatòria la seva intervenció. És la comunitat la que ha de demostrar documentalment que hi deute, encara que després serà el jutge qui demanarà que es pagui o s’embargui.

No obstant això, cal considerar que el termini que té una comunitat de propietaris per reclamar un deute és de cinc anys.