Ollé Bertrán

Què fer si heteres una casa amb hipoteca

Tot i que no hi ha dades sobre quines són les raons que ens porten a renunciar a una herència, s’ha comprovat que una part important d’aquest rebuig és el deute que presenten alguns habitatges que formen part dels llegats, de fet, durant l’any passat els espanyols van renunciar a una de cada deu herències que van rebre.

Els advocats aconsellen que abans de decidir-se per acceptar o renunciar a una herència, és important fer un inventari dels béns que tenia el difunt i sobretot dels deutes que pugui tenir, ja que els deutes també s’hereten, per així poder fer números i saber si es pot fer front a més de el pagament dels impostos que suposa heretar un habitatge (impost de successions i l’impost de la plusvàlua municipal), a el pagament mensual d’un préstec d’estar l’habitatge hipotecat.

Però ¿Quines són les opcions que tenen els hereus que rebin un habitatge sobre la qual recau una hipoteca?

Per començar cal comprovar si disposa d’una assegurança de vida i això es pot saber en el Registre Únic d’assegurances de vida, aportant el certificat literal de defunció. En el cas que el difunt compti amb ell, hi ha dues possibilitats:

  • Que l’assegurança de vida està vinculat a la hipoteca, el beneficiari és l’entitat bancària en què es té contractat aquest préstec hipotecari, per tant en cas de defunció de la titular d’aquesta hipoteca, el banc rebrà una determinada quantitat destinada a amortitzar.
  • Que l’assegurança de vida no estigui vinculat a la hipoteca, en aquest cas el beneficiari rebrà una determinada quantitat i ell decidirà si la fa servir o no per pagar el que resta de préstec.

Aquestes són les millors opcions perquè l’hereu no hagi de fer front a el pagament de la hipoteca. No obstant això, en el cas que el mort no tingués assegurança de vida, el successor tindria quatre opcions:

  • Acceptar l’herència: si decideix acceptar l’herència, el beneficiari assumirà el pagament de la hipoteca amb les condicions prèviament establertes, l’únic canvi que haurien de fer és el canvi de titular de la hipoteca, que ha de ser un tràmit gratuït i que es farà aportant el certificat de defunció i de testament.
  • Acceptar l’herència a benefici d’inventari: en aquest cas el beneficiari també acceptaria l’herència amb l’habitatge hipotecat però separant el patrimoni propi de beneficiari i de l’heretat. Amb aquesta opció els deutes es fan front amb el patrimoni heretat, amb la qual cosa el beneficiari no veurà compromès el seu propi patrimoni. Aquest tràmit es du a terme mitjançant un jutge o un notari, i en aquest cas els deutes es pagarien amb el patrimoni de l’herència fins on arribi el valor dels béns heretats.

Una dada important a tenir en compte és la possibilitat que existeix que la hipoteca heretada contingui clàusules abusives, com per exemple, la clàusula sòl o que sigui un préstec referenciat en una moneda estrangera (hipoteca multidivisa) en aquest cas, el nou titular de la hipoteca podrà reclamar perquè s’anul·lin de el préstec amb garantia hipotecària aquestes clàusules.

  • Rebutjar l’herència: tenint en compte que la llei no obliga els successors a acceptar una herència i es permet el rebuig, en el cas que l’hereu es decidís per aquesta opció, no haurà de fer front a el pagament de la hipoteca, en aquest cas no rebrà ni l’habitatge ni la resta de béns que li hagin correspost.
  • Vendre la casa després d’haver heretat: per a això hauràs de realitzar alguns tràmits per convertir-te en el propietari legal de l’immoble, i després plantejar-te la venda, encara que donada la complexitat de el procés, des Ollé Bertrán t’aconsellem que et posis en contacte amb els nostres assessors immobiliaris perquè et resolguin els dubtes i t’ajuden en tots els passos.

En qualsevol cas, el millor és acudir als experts perquè puguin ajudar-te a prendre una decisió i perquè aconsegueixin el millor benefici tant si decideixes heretar com si no.