Ollé Bertrán

Com afecta el Reial Decret en els lloguers?

Recentment s’acaba d’aprovar l’ordre TMA / 336/2020 del 10 d’abril per complementar el decret anterior.

Quins són els requisits que haig complir per sol·licitar aquestes ajudes?

S’ha de trobar a vulnerabilitat econòmica derivada pel COVID-19 i complir com a mínim els següents requisits:

 • Tenir uns ingressos de la unitat familiar inferiors a 3 vegades l’IPREM (1.613,52 Euros). Aquest rang s’incrementarà en els següents casos:
  • 0,1 per cada fill a càrrec a la unitat familiar.
  • 0,15 per cada fill a càrrec a la unitat familiar monoparental.
  • 0,1 per cada major de 65 anys a càrrec.
 • Que la renda de lloguer, juntament amb les despeses i subministraments bàsics resulti igual o superior al 35% dels ingressos nets que percebi el conjunt de la unitat familiar.

A més a més el beneficiari ha d’acreditar el següent:

 • Que la persona arrendatària o qualsevol de les persones que tinguin el seu domicili habitual i permanent en l’habitatge no tingui parentiu de primer o segon grau de consanguinitat o afinitat amb l’arrendador de l’habitatge.
 • Que la persona arrendatària o qualsevol de les persones que tinguin el seu domicili habitual i permanent en l’habitatge arrendat no sigui soci o partícip de la persona física o jurídica que actuï com a arrendadora

Com puc sol·licitar l’ajuda?

Els ajuts es podran sol·licitar com a màxim fins al 30 de setembre de 2020, modificable per cada CCAA. Les persones beneficiàries d’aquest programa ho hauran de comunicar immediatament a l’òrgan competent de la CCAA. S’haurà de presentar la informació per realitzar la sol·licitud:

 • Per situació legal d’atur: certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions en què figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.
 • Per cessament d’activitat dels treballadors autònoms: certificat expedit per l’Agència Tributària o òrgan competent en la CCAA sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.
 • Nombre de persones que habiten en l’habitatge habitual: Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.
 • Certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades a l’habitatge, amb referència a el moment de la presentació dels documents acreditatius i als sis mesos anteriors.
 • Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent per realitzar una activitat laboral.
 • Titularitat dels Béns: nota simple d’índexs de el Registre de la propietat de tots els membres de la unitat familiar.
 • Declaració responsable del deutor o deutors relativa a l’acompliment dels requisits exigits per considerar-sense recursos econòmics suficients segons el Reial decret 11/2020.
 • Còpia completa del contracte d’arrendament en vigor:
  • Amb inclusió expressa del mig i forma de pagament a la persona arrendadora.
  • L’acreditació del pagament de les 3 últimes mensualitats. En el cas que el contracte tingués una vigència menor, s’ha d’acreditar el pagament des del principi del contracte.

Quin és l’import i la durada de l’ajuda?

La quantia podrà ser fins a un import màxim de 900 € / mes i de el 100% de la renda arrendatària, amb una durada de fins a 6 mesos i poden incloure com a primera mensualitat del mes d’abril de 2020.

En el supòsit d’haver accedit als ajuts transitòries de finançament recollides en a l’àmbit 9 de el reial decret 11/2020, l’ajut podrà arribar fins a un import màxim de 5.400 € per la qual cosa satisfarà de manera total o permanent el pagament de la renda de l’habitatge habitual.

Seran els òrgans competents de cada CCAA els que determinin la quantia exacta d’aquestes ajudes, dins dels límits establerts per a aquest programa. Podran sol·licitar assessorament en els serveis socials autonòmics o locals corresponents o habilitar qualsevol altre mecanisme que els permeti ponderar el grau de vulnerabilitat.

En el suposat cas que l’arrendatari hagués demanat un préstec per al pagament del lloguer, aquesta ajuda anirà destinada a l’amortització del préstec, sempre que sigui inferior a l’ajuda rebuda. Un cop amortitzat el préstec, la part restant podrà anar a el pagament de noves mensualitats de la renda.

L’import dels ajuts és compatible amb qualsevol altre ajut que vingués rebent per al pagament del lloguer sempre que el pagament de les ajudes no superi la renda mensual del lloguer. En cas de superar-lo es reduirà la quantia necessària per complir amb aquest límit.

Hi ha alguna altra ajuda?

Té per objecte facilitar una solució addicional als següents col·lectius:

 • Les víctimes de violència de gènere.
 • Persones objecte de desnonament del seu habitatge habitual
 • Persones sense llar
 • Altres persones especialment vulnerables

El total d’aquest ajut és de:

 • Fins a 600 € / mes i fins al 100% de la renda o preu d’ocupació de l’immoble establert. En supòsits degudament justificats per l’òrgan concedint de l’ajut, podrà arribar fins a 900 € / mes i fins al 100% de la renda o preu d’ocupació, establert.
 • Fins a 200 € / mes per a atendre despeses de manteniment, comunitat i subministraments bàsics amb el límit de l’100% dels mateixos. Aquests ajuts es podran concedir per un termini màxim de 5 anys.

A més, les CCAA posaran a disposició de la persona beneficiada un habitatge de titularitat pública, o que hagi estat cedida per al seu ús a una administració pública, encara que mantingui la titularitat privada, per a ser ocupada en règim de lloguer, de cessió d’ús, o en qualsevol règim d’ocupació temporal admès en dret. Quan no es disposi d’aquest tipus d’habitatge, l’ajuda podrà aplicar-se sobre un habitatge adequat, de titularitat privada o sobre qualsevol allotjament o dotació residencial susceptible de ser ocupada per les persones beneficiàries, en els mateixos règims.

Com es gestionen aquests habitatges privades per a l’ús social?

Com a mesura per incrementar el parc públic i social d’habitatges destinats a lloguer o cessió d’ús, els adquirents d’habitatges podran obtenir una subvenció proporcional a la superfície útil de cada habitatge, de fins a un màxim de 400 € / M2. La quantia màxima d’aquesta subvenció no podrà superar el 60% de el preu o cost d’adquisició, inclosos impostos, taxes, tributs, despeses de notaria i registre i qualsevol altra despesa inherent a l’adquisició. Aquesta subvenció es pagarà al beneficiari amb caràcter previ a la formalització de l’escriptura pública de compravenda, estant el pagament expressament condicionat a l’efectiva formalització de la compravenda. L’adquisició d’habitatges haurà de ser formalitzada en el termini màxim de 6 mesos des del reconeixement de l’ajut i de 3 mesos des del pagament condicionat de la mateixa.

El preu de lloguer o de la seva cessió en ús dels habitatges públics i socials destinades al lloguer adquirides amb ajudes d’aquest programa haurà de ser limitat. Aquesta limitació la podrà establir la CCAA sent en tot cas inferior a 5,5 € / m2 mensuals de superfície útil. L’actualització d’aquest preu vindrà determinada per les CCAA.

Aquests habitatges públics i socials l’adquisició ha estat finançada amb càrrec als ajuts d’aquest programa només podran ser llogades o cedides en ús a persones els ingressos, incloent els de totes les persones que constitueixen la unitat de convivència, no superin 3 vegades l’IPREM o de 4 vegades l’IPREM o de 5 vegades l’IPREM quan es tracti de famílies nombroses de categoria especial o de persones amb discapacitat d’algun dels següents tipus (persones amb malaltia mental igual o superior a l’33%, o persones amb discapacitat física igual o superior a l’65%.

Què opinem sobre aquestes mesures?

Si bé no dubtem de la bona voluntat de les ajudes adoptades creiem que hi ha diverses mancances i dificultats per accedir-hi. Els tràmits que ha de realitzar l’arrendatari en situació de vulnerabilitat són massa lents i, en moltes ocasions, impossibles de complir donada la manca de recursos actuals per l’estat d’alarma. Així mateix aquests ajuts, igual que les mesures adoptades pel Reial Decret 11/2020, se centren en els arrendaments d’habitatge habitual, cosa que evidentment és imprescindible però hauria d’ampliar també als contractes d’ús diferent d’habitatge (locals, oficines) que es s’han vist obligats a tancar temporalment.