Ollé Bertrán

Llicències d’obres: què són i com sol·licitar-les

Si no volem trobar-nos cap problema a l’hora d’escometre qualsevol obra o reforma en el nostre habitatge, el primer que hem de fer abans de realitzar qualsevol canvi, és esbrinar si necessitarem una llicència d’obra.

Una llicència d’obra, per tant, és un permís per a poder realitzar qualsevol tipus de construcció o reforma requerit per una administració local. L’objectiu d’aquestes llicències és comprovar que qualsevol obra o reforma que es realitza estigui adequada al que estableix la normativa urbanística.

Hi ha dues classificacions de llicències d’obra: llicències per a obra menor i llicències per obra major.

Les llicències d’obra major se sol·liciten a l’Ajuntament corresponent i sempre que la reforma o l’obra, suposi una modificació de l’estructura o dels elements comuns de l’edificació.

En aquest cas, la llicència d’obra major requereix un projecte que estigui elaborat per un arquitecte o un arquitecte tècnic. Entre els treballs més comuns que se solen realitzar pels quals només cal una llicència d’obra major trobem:

 • La construcció d’una nova planta.
 • El canvi d’ús d’un immoble.
 • La modificació en l’estructura d’una edificació.
 • L’ampliació en altura i en el volum.
 • Els diferents treballs de rehabilitació d’un edifici.
 • Els diferents treballs tant en els elements comuns de l’edifici com aquells relacionats amb la protecció contra incendis.

El cost d’una llicència d’obra major se situa al teu un 2% i un 5% del pressupost de l’obra sense IVA.

És molt important saber que la sol·licitud d’una llicència d’obra major és obligatòria, i el fet de no haver-la sol·licitat, suposa que la persona que executi el treball serà responsable de qualsevol accident, a més que pot rebre una denúncia per part de l’Ajuntament amb multes que ascendeixen a un mínim de 2% de la valor de l’obra.

Les llicències d’obra menor, per la seva banda, són llicències que s’apliquen a treballs més senzills, que normalment afecten l’estructura i la distribució de l’interior d’un habitatge. Quant als tipus de treballs que requereixen una llicència d’obra més menor, trobem:

 • La instal·lació de tancaments.
 • La col·locació de revestiments.
 • Les obres tant de fontaneria com d’electricitat.
 • L’eliminació d’obstacles per a persones amb discapacitat.
 • Qualsevol petita reparació.

Tot i que aquests treballs poden afectar tant a l’interior com a l’exterior d’un habitatge o d’un local, en principi han de ser treballs més senzills, ja que en el cas que siguin treballs que modifiquin l’estructura, com hem dit, caldrà sol·licitar la llicència d’obra major.

Aquesta llicència a l’igual que l’anterior també es demana a l’Ajuntament corresponent normalment en la Delegació d’Urbanisme.

El cost d’una llicència d’obra menor està entre el 3% i el 5% de el cost dels treballs que es duguin a terme sense l’IVA, el qual només s’aplicaria en un pressupost superior als 10.000 €.

No obstant, si ens queden dubtes pel que fa a el tipus de treball que realitzarem en el nostre habitatge i no tenim clar quina és la sol·licitud que hem de fer, l’Ajuntament és qui determina quin tipus de llicència és necessària per a segons el treball que es vagi a realitzar.

Si en principi la llicència d’obra major la pot sol·licitar el mateix arquitecte o arquitecte tècnic, la llicència per a obra menor, la pot sol·licitar el propietari de l’habitatge o fins i tot l’empresa que dugui a terme els treballs.

En qualsevol cas, i a l’igual que passa amb la llicència d’obra major, és obligatori sol·licitar la llicència d’obra menor, ja que si no comptem amb ella, també pot implicar un altre tipus de sancions.

Encara que tinguem els permisos oportuns, no està de més comunicar-li a la comunitat de propietaris que realitzarem alguns treballs o reformes a casa, ja que tenint els permisos, no tenim per què tenir cap problema.

En Ollé Bertrán disposem tant de servei d’Arquitectura Tècnica per a la rehabilitació i reformes de la llar, com un servei d’enginyeria per a qualsevol projecte d’obra o reforma que necessiti un edifici.

Confia en els nostres experts, tant per a la consulta sobre qualsevol llicència d’obra que necessitis en un immoble, com per poder tramitar la seva obtenció amb totes les garanties.