Ollé Bertrán

Venc el meu habitatge ¿quins documents necessitaré?

Són moltes les circumstàncies que ens porten a vendre un habitatge, bé sigui perquè volem canviar de casa o simplement perquè tenim una segona residència i volem recuperar liquiditat, en qualsevol cas i perquè el procés no s’alenteixi ni hi hagi cap problema en el moment de la signatura, és molt important que reuneixis tota la documentació necessària per a la venda.

Des de la nostra agència Immobiliària Ollé Bertrán, t’expliquem tota la documentació necessària per vendre un habitatge.

  • El Document Nacional d’Identitat: és imprescindible tenir en vigor el document d’identitat per comparar-lo amb el titular que apareix en les escriptures de compravenda.
  • Les Escriptures de l’habitatge: aquests documents que es van signar el dia de la compra d’aquest habitatge, contenen informació sobre el nom dels propietaris actuals i si l’immoble està inscrit en el Registre de la Propietat.
  • La nota simple: és un document que es pot sol·licitar al Registre de la Propietat (fins i tot en línia) i en el qual apareixen les característiques específiques de l’habitatge, així com si l’immoble està lliure de càrregues.
  • L’Impost sobre Béns Immobles: el venedor ha d’haver pagat el darrer rebut d’aquest impost per a poder vendre-la. És un impost que abona el propietari de l’habitatge amb data 1 de gener de l’any en curs, encara que en algunes ocasions es pot gestionar el pagament entre comprador i venedor, i en aquest cas, cadascun pagaria la part proporcional de el temps en què han estat propietaris de l’immoble durant aquest any.
  • El certificat de la comunitat de propietaris: el venedor també ha de demostrar que no li queda cap deute pendent pel que fa a les quotes de la comunitat, aquest certificat es pot sol·licitar al president de la comunitat o a l’administrador de finques, si n’hi ha.
  • Factures dels subministraments: A l’igual que passa amb l’IBI i amb el certificat de la comunitat de propietaris, hem de demostrar que estem a el dia amb els pagaments de totes les factures dels subministraments.
  • El certificat d’eficiència energètica: és un certificat obligatori que ha d’aportar el venedor i que inclou informació sobre les característiques energètiques de l’habitatge.
  • El certificat de deute pendent o la cancel·lació registral: si l’habitatge encara té hipoteca caldrà sol·licitar el certificat de deute pendent a la nostra entitat bancària, en què apareix la quantitat de diners pendent i que es pot liquidar en el mateix moment de la signatura . Si l’habitatge ja està pagada, caldrà presentar aquesta informació el dia de la signatura, encara que ja en la nota simple apareixerà que l’habitatge no té cap tipus de càrrega.

Tots aquests documents són generals a l’hora de vendre un immoble, tot i que hi ha una altra documentació que també es pot requerir a la signatura depenent de la Comunitat Autònoma:

  • La cèdula d’habitabilitat: que és un document que acredita que l’habitatge compleix amb els requisits mínims d’higiene, salubritat i solidesa, i per tant, pot ser habitat, i en el cas de Catalunya és obligatòria per a qualsevol operació de compravenda.
  • El certificat de la Inspecció Tècnica d’Edificis, aquest certificat és obligatori sobretot en edificis antics, a Catalunya, en concret, per a edificis d’habitatges de més de 45 anys d’antiguitat.

D’altra banda, hi ha moltes ocasions en què els compradors solen demanar els plànols de l’habitatge, així com els estatuts de la comunitat de propietaris: en el primer cas, els plànols es poden sol·licitar en el nostre Ajuntament o en el cas que sol·licitem els serveis a una agència immobiliària, en moltes ocasions ells també poden preparar els plànols de l’habitatge. Pel que fa als estatuts de la comunitat, es poden sol·licitar o bé a el president de la comunitat o a l’administrador de finques, fins i tot podem sol·licitar-los en el Registre de la Propietat, en qualsevol cas, és recomanable que també disposis d’aquesta documentació.

Si encara amb aquesta informació encara tens dubtes o no tens el temps suficient per gestionar tots aquests tràmits, sempre pots confiar en la nostra agència immobiliària, nosaltres som experts en compravenda i gestionem tota la documentació necessària perquè tu no hagis de preocupar-te de res.